Meezingen?

Nieuwe koorleden zijn welkom!

Ons koor is altijd geïnteresseerd in potentiële nieuwe koorleden! Aspirant leden komen naar een repetitie om de sfeer te proeven en om te bepalen of het repertoire bevalt en het niveau beantwoordt aan de wederzijdse verwachtingen.

Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een stemtest. Naast enkele muzikale en stemtechnische oefeningen wordt gevraagd zelf een stuk voor te bereiden en voor te zingen. Bij een positieve beoordeling gaat een korte proefperiode in om te kijken hoe de samenklank met de groep is. Na twee maanden ben je dan volwaardig lid.

Van (nieuwe) leden van Lingua e Musica verwachten wij:

  • dat het samen musiceren met de andere koorleden je belangrijkste reden is om lid te worden van Lingua e Musica;
  • dat je repetities zelfstandig voorbereidt aan de hand van het repetitieschema of huiswerkrooster. In principe wordt ervan uitgegaan dat de noten van het voor te bereiden deel gekend zijn (en blijven);
  • dat je beschikbaar bent in de oefenperioden en in principe op alle repetities aanwezig bent om je samen met het koor voor te bereiden op de concerten. Dit geldt ook voor de extra repetitiedag 2x per jaar in het weekend. Omdat Lingua e Musica een kamerkoor is, is iedere stem belangrijk;
  • dat je bovenal plezier hebt in zingen en muziek maken!

Wanneer er veel kandidaten zijn voor een bepaalde stemgroep, werken we met een wachtlijst.
De verplichte donatie bedraagt € 300,- per jaar (€ 150,- voor studenten: zij kunnen ook nog in aanmerking komen voor een extra bijdrage uit het studentenfonds). Deze kan indien gewenst in termijnen betaald worden.
Het rekeningnummer is NL02 TRIO 0390 4536 17.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze contactpersoon voor nieuwe leden (Ate Stam):
Bij voorkeur per e-mail via contact@lingua-e-musica.nl

Sing along?

Welcome to new choir members!

Our choir is always interested in potential new singers. Prospective members: come to join a rehearsal to get a taste of the atmosphere and to determine whether the repertoire and the level meet the mutual expectations.

Subsequently an appointment for an audition will be made. Besides some technical, musical, and vocal exercises prospective members will be asked to prepare a piece at home and perform it during the audition. After a positive assessment, a short trial-period will start to assess the harmony within the group. After two months, you will be a full member.

As we expect from all our singers, we expect from new members:

  • that making music together with others is the main reason to join Lingua e Musica.
  • that you prepare for rehearsals at home, which basically implies that you know your part.
  • that you are available during the project period and in principle are present at all rehearsals to prepare for the concerts together with the whole choir. As Lingua e Musica is a chamber choir, every voice is important.
  • that above all you enjoy singing and making music!

In case there are too many candidates for a particular voice group, we are using a waiting list.
The contribution amounts € 300.- per year (€ 150.- for students) and may be paid in instalments.
The account number is NL02 TRIO 0390 4536 17.

Those interested can contact us (Ate Stam) via e-mail ln.acisum-e-augnil@tcatnoc